เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเมินตนเองตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเตรียมความพร้อมด้านท่องเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเชียงของให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ