เตรียมความพร้อมในการทำงานในหน่วยงานในหน่วยงานราชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของได้มาเยี่ยมชม มาให้คำแนะนำ นักศึกษาทันตแพทย์ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เนื่องจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในรายวิชา การวางแผนปฏิบัติทันตกรรมชุมชนและส่งเสริมทันตสุขภาพชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในหน่วยงานในหน่วยงานราชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มาฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2564