กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจราชการประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรวจราชการประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยเป็นการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยมีนโยบายเน้นหนัก ดังนี้

1.การใช้จ่ายงบประมาณ ของ อปท. การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

2.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พรบ.ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3.การบริหารการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียของ อปท. และการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

4.การตรวจติดตามแนะนำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

และมีนโยบายปกติ ดังนี้

1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (TTA.)

2.การตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาของ อปท. และโรงเรียนในสังกัด

3.โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4.การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

5.การถ่ายโอนภาระกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ให้ อปท.

6.การตรวจติดตามจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

7.การตรวจติดตามการดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่น

8.การดำเนินการของ อาสาบริบาล เช่นการทำ CP การช่วยเหลือโดยให้ญาติที่ดูแลมาเป็นอาสาบริบาล