การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การชำระค่าธรรมเนียมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เรื่อง  การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

ด้วย พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจการนุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้การต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อนสุขภาพ พ.ศ.2559 อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 โดยผู้อนุญาตซึ่งได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดให้มีช่องทางสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง รวมทั้งกำหนดรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียม และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามนัยของมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงกำหนดรายละเอียดและช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

  1. ใบอนุญาตที่ชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 9 ประเภท ได้แก่

    1.1 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

    1.2 ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน

    1.3 ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า

    1.4 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

    1.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด

    1.6 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

    1.7 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

    1.8 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

    1.9 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

    1.10 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

  1. อัตราค่าธรรมเนียม (ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเดิม)

  2. เงื่อนไข

    ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบอนุญาต) ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

  1. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

    ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราในข้อ 2 ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

         4.1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

         4.2 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีตามที่ผู้อนุญาตได้แจ้งบัญชีธนาคารให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ

  1. ขั้นตอนดำเนินการ

          5.1 ช่องทางที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ ดังนี้

          (1) ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน (ผู้รับมอบอำนาจ) นำใบอนุญาตใบเดิมที่ได้รับอนุญาต ไปยื่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ

          (2) รับใบเสร็จรับเงิน

          (3) รับใบอนุญาตเมื่อผู้อนุญาตได้อนุญาตแล้ว โดยแจ้งนัดหมายการรับใบอนุญาต

          5.2 ช่องทางที่ 2 กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  ดำเนินการ ดังนี้

          (1) ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เลขที่บัญชี 453-0-01040-6) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยชำระอัตราค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเดิม และก่อนวันสิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับนั้น หากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน และชำระหลังวันสิ้นอายุ เทศบาลจะไม่ออกหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) และหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้

          (2) ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดของใบอนุญาตให้ผู้อนุญาตทราบทาง Line Official Account (แนบ QR Code)

          (3) ออกหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) หรือออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต (ใบอนุญาต)

          (4) ผู้อนุญาตแจ้งการนัดหมายรับใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาต อาจส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ก็ได้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของหมายเลขโทรศัพท์ 053-791171

ต่อ 20