การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายว่าด้วย พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 กำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะครบอายุสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีหาเสียง และลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เมื่อมีพระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกตั้งด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย