การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารโอท็อป บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน ในการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้ คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายชัยภูมิ สีเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 2, 3, 7, 8 และ หมู่ 12 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง