การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ 2565และมอบหมายงานที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุภกฤษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ เพื่อติดตามงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานที่ค้างในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565) และมอบหมายงานที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566