การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ได้มีการแนะนำ ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง และ ผู้ช่วยนิติกร สังกัด สำนักปลัด

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้ ได้มีการแนะนำ ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลี ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ นายกรินทร์ อโนราช ผู้อำนวยการกองช่าง ทั้งนี้ ได้เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และ นายพลพิทักษ์ อะภัย ผู้ช่วยนิติกร สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ