การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.๓o น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ