การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.๓o น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ