การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)