การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

เพื่อพิจารณาดังนี้

1.การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

2.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ

3.ขออนุมติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 รายการ

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเป็นไปตามความต้องการของประชาชนต่อไป