การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565