การประชุมส่วนราชการสำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และ กองการศึกษา

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เวลา 13.30 น. 15.00 น. และ 16.00 น. ตามลำดับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการ พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และวันนี้ตามเวลาดังกล่าวตามลำดับ เป็นการประชุมส่วนราชการสำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และ กองการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด นายชยภูมิ สีเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวมถึงพนักงานจ้างเหมาทุกคน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน