การประชุมส่วนราชการ กองการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในการประชุมส่วนราชการ กองการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน