การประชุมส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามการดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในการประชุมส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwckmunic%2Fposts%2F5555305657826623&show_text=true&width=500" width="500" height="771" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>