การประชุมส่วนราชการ กองช่างเพื่อติดตามการดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส ฯลฯ ในการประชุมส่วนราชการ กองช่าง เพื่อติดตามการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน