การประชุมเตรียมเสนองบประมาณ คณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมเตรียมเสนองบประมาณ รายรับ และรายจ่าย คณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของแผนการการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function = EF) อำเภอเชียงของ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะสมอง เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย โดยจะได้สามารถนำไปปรับใช้กับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ