การประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเวียงเชียงของ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป