การอบรมโครงการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการอบรมโครงการจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ฯลฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และ นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากขยะ