การอบรมโครงการทำขนมไทย กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตตำบลเวียง สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว บ้านสบสม หมู่ 3 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการอบรมโครงการทำขนมไทย พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนางสุพัตรา ติยะธะ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตตำบลเวียง สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ