กิจกรรมการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565 ถนนบริเวณคูเมืองบ้านเวียงแก้ว – สะพานสบสมหน้าเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ ร่วมกิจกรรมการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565 โดยล้างทำความสะอาดถนนบริเวณคูเมืองบ้านเวียงแก้ว – สะพานสบสมหน้าเทศบาล เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก