กิจกรรมงานอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ณ ลานท่าผาถ่าน ประจำปี2565

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายมาตรฐานหาบเร่และแผงลอยน่าซื้อ ในงานอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ณ ลานท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง/บ้านในเวียง หมู่ 2 ตำบลเวียง พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการฯ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ชุมชนที่มีความสุขทั้งทางกาย ทางใจ ทางสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม นำไปสู่สุขภาพที่ดีในการบริโภคอาหาร สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้นำคณะรำวงเพลงลอยกระทงและเพลงรำวงมหาดไทยอีกด้วย