กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลฯ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริเวณเทศบาลฯ และบริเวณริมตลิ่งลำน้ำสม ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร จิตอาสาสถานีตำรวจภูธรเชียงของ สถานีตำรวจน้ำเชียงของ กร.314 กล. กองกำลังผาเมือง กร.ทหารพราน 3016 การประปาส่วนภูมิภาคเชียงของ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวเชียงของ ฯลฯ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวลดล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง และบุคคลากรเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน