กิจกรรมทำความสะอาดวัดหาดไคร้ (Big Cleaning Day)

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดหาดไคร้ (Big Cleaning Day) ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ฯ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ร้อยโท ทัศน์มน แสนคำ หัวหน้าชุด และชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง ประชาชนชาวบ้านหาดไคร้ หมู่ 7 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) วัดหาดไคร้ หมู่ 7 และ

2. พิธีเจริญพระพุธทมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น