กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีพ.ศ.2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา หรือการตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี