กิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ “วัดพระแก้ว” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระแก้ว หมู่ 8

ตำบลเวียง นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์

อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ พร้อมด้วย คณะศัทธาสาธุชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2565 เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทำบุญสลากภัตต์ครั้งต่อไป ณ วัดสบสม หมู่ 3  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565