กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย            นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสร้างความสามัคคึในหมู่คณะ