กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการเปิดการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยส่วนของการเดินรณรงค์นั้น นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยดำเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายน จัดโดย เครือข่ายการทำงานในอำเภอเชียงของ อาทิ กลุ่มสภาแม่ญิ๋งเจียงของ คณะทำงานขับเคลื่อนงานพื้นที่ต้นแบบ 7 ตำบล เครือข่ายชาติพันธ์ุ แกนนำชุมชนเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง ฯลฯ