กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีพ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานใน โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีกิจกรรมตามลำดับดังนี้ พิธีอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีมอบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่น ประจำปี 2565 พิธีทางศาสนา ทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พิธีไหว้ศาลหลักเมือง กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ทำความสะอาด บริเวณอาคาร และรอบๆ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศบาลในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น