กิจกรรมสรงน้ำพระเถรานุเถระอำเภอเชียงของ

กิจกรรมสรงน้ำพระเถรานุเถระอำเภอเชียงของ

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสบสม บ้านสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการสรงน้ำพระเถรานุเถระอำเภอเชียงของ โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

และหัวหน้าส่วนราชการ และฯลฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565

 

กิจกรรมสรงน้ำพระเถรานุเถระอำเภอเชียงของ