กิจกรรมอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมหางนกยูง อาคารโอท็อป นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเวียงเชียงของ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค โดยมีนางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลปฏิบัติการ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อคุณภาพอาหารได้มาตรฐาน ทั้งด้านสุขาภิบาล ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด