กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอเชียงของ

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงของ จิตอาสาพระราชทาน องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด นำคณะจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมงานนี้