กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของตนเอง มีการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญผู้สนใจที่อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยสามารถสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ซึ่งจะเปิดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.