กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการร่วมกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในวันนี้ นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง 2 เรื่อง คือ

1.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์-เชียงของ

2. นายสุรเชษฐ์ เภลัย หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโภชนาการ

ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณ นายสุรเชษฐ์ เภลัย หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และ มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์-เชียงของ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ส่วนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของในครั้งต่อไป

คือวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และชุดนักเรียนคือเสื้อสีฟ้า