กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักปลัด จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยในวันนี้ มีวิทยากร นายจรัสพงษ์ รักประชา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคฟันกับผู้สูงอายุ และนายณัฐกิตติ์ พงศ์ไกรสิทธิ์ หมอแพทย์แผนไทย ทั้งสองท่านจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้