กิจกรรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่อำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางประกาย บุญประครอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่อำเภอเชียงของ โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 อสม.บ้านวัดหลวง/ในเวียง หมู่ 2 อสม.บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 อสม.บ้านสบสม หมู่ 3 อสม. บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 กองร้อยทหารพรานที่ 3106 มูลนิธิเพื่อน้องหญิงอำเภอเชียงของ อาสาสมัครกิจการพลเรือนกองทัพบกตำบลเวียง กองร้อยน้ำส้มอำเภอเชียงของ ผู้นำชุมชน ชมรมสามล้อเครื่องตำบลเวียง สถานีตำวรจภูธรเชียงของ ตึ๋งเทคนิคซาว ดังนี้

1.การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

2.การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย

3. การป้องกันการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี

4.การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

5.การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.การป้องกันการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี เป็นต้น