กิจกรรม เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของวิทยาคม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และคณะผู้บริหาร นำเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานเปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัย เกิดการใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง