ขอแสดงความยินดี นางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลี ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เข้ามาสังกัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ทำหน้าที่ประธานในการต้อนรับคณะเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ และเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย นำโดย นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้มาส่ง นางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลี ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป