ขอแสดงความยินดี นายกรินทร์ อโนราช ผู้อำนวยการกองช่าง ได้เข้ามาสังกัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ทำหน้าที่ประธานในการต้อนรับคณะเทศบาลตำบลยางฮอม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ และเทศบาลตำบลยางฮอม นำโดย นางลาวรรณ ชนรุ่งเรืองเดช นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้มาส่ง นายกรินทร์ อโนราช ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป