งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 งานโก๋มลอย เกี๋ยงเป็ง ฮิมโขง ตี้เจียงของ

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ณ ลานท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566 ) งานโก๋มลอย เกี๋ยงเป็ง ฮิมโขง ตี้เจียงของ นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในงาน โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชน ภายในงานประกอบด้วย ขบวนกระทงจากชุมชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน การประกวดนางนพมาศในเขตตำบลเวียง และผลการประกวดนางนพมาศ ได้แก่ ชนะเลิศ นางสาวศศิธร จินะราช จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวฟาติมา สิทธิสงคราม จากชุมชนบ้านวัดหลวง หมู่ 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวณัฐวรา ไชยสิทธิ์ จากชุมชนบ้านหาดไคร้ หมู่ 7 โอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอบคุณ คณะกรรมการผู้ตัดสินนางนพมาศ นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเวียง นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ประธานกาดกองเก่า นายสุรเชษฐ์ เภลัย หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นางศรีวรรณา  เลาหตรีลานนท์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ นางระวิวรรณ ทองสังข์ รองประธานจิตอาสาจังหวัดเชียงราย และทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมกันในครั้ง เป็นอย่างสูงอย่างไรก็ตาม สามารถติดตามภาพกิจกรรมการประกวดนางนพมาศได้ต่อเนื่อง ทางเพจ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ