งานมหกรรมรวมพล To Be Number One อำเภอเชียงของ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานมหกรรมรวมพล To Be Number One อำเภอเชียงของ ประจำปี 2565 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ดำเนินการด้านป้องกันที่เน้นกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ตามแนวคิด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ได้บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม To Be Number One ทั้งในประเภทชุมชนและประเภทสถานศึกษา และมุ่งเน้นให้เยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง พร้อมเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า ในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติ