เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมอนามัย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ และท้องถิ่นอำเภอเชียงของในการลงพื้นที่ประเมิน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากกรมอนามัย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ และท้องถิ่นอำเภอเชียงของในการลงพื้นที่ประเมิน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ประจำปี 2565 (Environmental Health Accreditation : EHA) ในการนี้ คณะผู้บริหาร และ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย