นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นำโดย นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน พร้อมคณะ จำนวน 60 คนโดยการศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการขยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย