นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานบวงสรวงปลาบึก ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานบวงสรวงปลาบึก ประจำปี 2565 โดยมี ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พระครูวิโรจน์ภัทรคุณ (ณภัทรภล ญาณธีโร) เจ้าอาวาสวัดหาดไคร้ รองปลัดเทศบาล/รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้านหาดไคร้ ประธานแม่บ้านจิตอาสา ประธานแม่บ้านหาดไคร้ ผู้ทรงคุณวุฒิบ้านหาดไคร้ และเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีมติในที่ประชุมดังนี้ กิจกรรมบวงสรวงปลาบึก จะจัดในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานหน้าวัดหาดไคร้ (ด้านล่าง) โดยพิธีบวงสรวงปลาบึกนี้ เป็นความเชื่อของชาวประมงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาก่อนลงจับปลาบึก และเป็นความเชื่อของชาวประมงว่าจะช่วยให้สามารถจับปลาบึกได้ แต่ปัจจุบันการจับปลาบึกไม่สามารถกระทำได้แล้ว แต่ชาวประมงยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีบวงสรวงปลาบึกไว้ โดยทุกวันที่ 18 เมษายน หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี โดยกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วย การจัดเครื่องเซ่นทำพิธีบวงสรวง การฟ้อนบวงสรวง และมีการนำพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้รับความอนุเคราะห์จากประมงจังหวัดเชียงรายนำพันธุ์ปลาน้ำจืดมาแจกจ่ายให้กับทุกหมู่บ้านในเขตตำบลเวียง อำเภอเชียงของ และส่วนหนึ่งได้นำไปปล่อยลงสู่แม่น้ำโขงด้วย