นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบเสื้อให้กับ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบเสื้อให้กับ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อใช้ใส่ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพ ในการดำเนินการให้บริการประชาชนในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป