นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยพลังงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อปท. ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยพลังงานจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดเวทีให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำแผนงาน ด้านพลังงานชุมชน/โครงการด้านพลังงาน ร่วมกับ อปท. ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้