นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของด้ประชุมสรุปปัญหา/ความต้องการ โครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมสรุปปัญหา/ความต้องการ โครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ