นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมแนะนำ นางสาวจันทร์จิรา คำเงิน ครูผู้ช่วย ที่ได้ย้ายมาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย

นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมแนะนำ นางสาวจันทร์จิรา คำเงิน ครูผู้ช่วย ที่ได้ย้ายมาบรรจุใหม่

ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ เรื่องการเตรียมการ/กิจกรรม เพิ่มเติม และจำเป็น เพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม โดยมี นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะครู พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมด้วย