นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เดินทางไปส่ง นางสุชาดา อินต๊ะวงค์ นักทรพยากรบุคคล ไปดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลเวียง

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล และ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม

รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในโอกาสที่ได้เดินทางไปส่ง นางสุชาดา อินต๊ะวงค์

นักทรพยากรบุคคล ไปดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลเวียง โดยมี นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ